Algemene voorwaarden

  1. Stichting Wetswinkel Twente is een stichting, bestaande uit rechtenstudenten en opgericht naar Nederlands recht, met als primair doel het aanbieden en geven van juridisch advies en rechtshulp aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Daar waar het in het belang is van de rechtszoekende kan deze rechtshulp worden verleend in samenwerking met andere sociale- en rechtshulpverlenende instanties.
  2. Medewerkers van Stichting Wetswinkel Twente nemen bij het opstellen van de adviezen een inspanningsverplichting op zich en verplichten zich derhalve de adviezen naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend rechtenstudent uit te voeren.
  3. Cliënt(e) erkent dat hem/haar door Stichting Wetswinkel Twente geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met Stichting Wetswinkel Twente. Het is cliënt(e) verboden hetzij gedurende de looptijd van zijn/haar dossier bij Stichting Wetswinkel Twente hetzij na beëindiging hiervan, op enigerlei wijze, het opgestelde advies – dat uitsluitend bedoeld is voor cliënt(e) – zonder schriftelijke toestemming van Stichting Wetswinkel Twente – te verstrekken aan derden.
  4. Het bestuur en/of de medewerkers van Stichting Wetswinkel Twente is/zijn in beginsel niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of een opzettelijke tekortkoming.
  5. Cliënt(e) is verantwoordelijk voor het verschaffen van de benodigde informatie en schriftelijke stukken aan Stichting Wetswinkel Twente die van belang zijn voor het kunnen aanbieden en geven van juridisch advies en rechtshulp. Indien mogelijk dient cliënt(e) de benodigde informatie/documenten zo spoedig mogelijk te overhandigen aan de medewerkers. Wanneer er sprake is van nieuwe feiten of feiten die aan verandering onderhevig zijn geweest dient cliënt(e) deze onverwijld per e-mail of op het inloopspreekuur door te geven aan de medewerkers van Stichting Wetswinkel Twente.
  6. Stichting Wetswinkel Twente mag haar samenwerkingen raadplegen in het kader van informatievergaring met betrekking tot het op te stellen advies. Hiervoor is overleg met cliënt(e) niet vereist zolang persoonsgegevens van cliënt(e) niet gedeeld worden, doch ook voor al het overige zal Stichting Wetswinkel Twente altijd zorgvuldig te werk gaan. Tevens kan Stichting Wetswinkel Twente cliënten doorverwijzen naar haar samenwerkingen indien het belang van cliënt(e) hoger is dan €2.500,- of indien de vraag te gecompliceerd is of deskundige hulp is vereist vanwege de aard van de zaak. Stichting Wetswinkel Twente zal niet zonder toestemming van cliënt(e) persoonsgegevens delen met samenwerkingen. Het is ter beslissing van cliënt(e) om gebruik te maken van de deskundigheid van samenwerkingen van Stichting Wetswinkel Twente. Stichting Wetswinkel Twente is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van haar samenwerkingen en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met haar cliënt(e) (mede) namens cliënt(e) een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van een ingeschakelde samenwerking te aanvaarden.
  7. Gedurende zeven jaar na het versturen van het advies wordt het dossier van cliënt(e) zorgvuldig door Stichting Wetswinkel Twente bewaard, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend.
  9. Op de rechtsverhouding tussen cliënt(e) en Stichting Wetswinkel Twente is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten die voortvloeien uit de voornoemde rechtsverhouding kunnen conform de op de website van Stichting Wetswinkel Twente gepubliceerde personen, worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Wetswinkel Twente. Alle geschillen die tussen cliënt(e) en Stichting Wetswinkel Twente mochten ontstaan en die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo worden beslist.
  10. Stichting Wetswinkel Twente heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden via de website van Stichting Wetswinkel Twente bekendgemaakt. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan tast dit de geldigheid van alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan.